o mnie

Jestem psychologiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy z dziećmi i ich rodzinami. Pracuję też z dorosłymi, głównie prowadząc szkolenia z zakresu psychologii dla nauczycieli i rodziców, a ostatnio także udzielając porad indywidualnych. Ukończyłam dzienne studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie też uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Posiadam przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej a także certyfikat terapeuty integracji sensorycznej. Ukończyłam trzyletni kurs systemowej terapii rodzin oraz liczne szkolenia zawodowe, np. Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Trening umiejętności prospołecznych i inne. Jestem certyfikowanym realizatorem programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny. Brałam udział w pracach Zespołu Wspomagania Merytorycznego Nauczycieli w CMPPP w Warszawie .

Mam bogate doświadczenie z zakresu pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, afazją, niedowidzeniem oraz zaburzeniami słuchu. Szczególnie zajmuję się kłopotami wychowawczymi, trudnościami w szkolnym funkcjonowaniu dzieci, zaburzeniami neurorozwojowymi oraz diagnozą i terapią neuropsychologiczną.

Jestem autorką licznych publikacji i wystąpień na konferencjach ogólnopolskich.

Moje publikacje
  • "Wybrane uwarunkowania poczucia zadowolenia z życia u kobiet niezamężnych"   w: A. Gała (red.), Kręgi wychowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003;

  • "Kształtowanie asertywnych postaw i zachowań osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym"   w: G. Kowalczyk (red.), Jestem. Rozważania o asertywności osób z niepełnosprawnością intelektualną, CMPPP, Warszawa 2006;

  • "Systemowe rozumienie agresji u uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną"   w: G. Kowalczyk (red.), Czy musimy się bać? Rozważania o zachowaniach agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, CMPPP, Warszawa 2008;

  • "Wielospecjalistyczny model wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny"   w: G. Kowalczyk (red.), Tworzyć czy odtwarzać? Rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem, CMPPP, Warszawa 2009;

  • "Profesjonalizm a serce… Rozważania dla nauczyciela (nie tylko) młodego"   w: G. Kowalczyk (red.), Profesjonalizm a serce. Rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, CMPPP, Warszawa 2009;

  • "Różne oblicza integracji"   w: Rewalidacja, nr 1(27)/2010, s. 16-28;

  • "Rola komunikacji w życiu dziecka"   w: Rewalidacja, nr 2(28)/2010, s. 4-11;